Hóa đơn điện tử theo Thông tư 78 chính thức áp dụng từ tháng 11/2021. Theo đó, doanh nghiệp cần phải cài ứng dụng nền HDDT plugin của Tổng cục Thuế để đăng ký hóa đơn điện tử. Bài viết…