Khi kế toán rà soát và phát hiện Báo cáo tài chính năm trước bị sai sót trọng yếu. Nếu doanh nghiệp làm lại báo cáo và nộp lại có được không? Và việc nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không là thắc mắc của nhiều bạn kế toán.

Doanh nghiệp có được nộp lại báo cáo tài chính điều chỉnh

Căn cứ khoản 5 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2015 của Bộ Tài chính :

5. Khai bổ sung hồ sơ khai thuế
a) Sau khi hết hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
….
Hồ sơ khai thuế bổ sung được nộp cho cơ quan thuế vào bất cứ ngày làm việc nào, không phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế; nếu cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau kiểm tra, thanh tra thì người nộp thuế được khai bổ sung, điều chỉnh…

Theo quy định trên, khi doanh nghiệp phát hiện Báo cáo tài chính sai sót thì được khai bổ sung. Kế toán cần lưu ý một số điều sau:

  • Được nộp vào bất cứ ngày làm việc nào nhưng phải trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế.
  • Tùy từng Chi cục Thuế quận, huyện có yêu cầu gửi công văn xin nộp lại BCTC.

Hồ sơ nộp lại báo cáo tài chính

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 12 quy định về hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

b) Hồ sơ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm:
b.1) Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư này.
b.2) Báo cáo tài chính năm hoặc Báo cáo tài chính đến thời điểm có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
b.3) Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành kèm theo Thông tư này (tùy theo thực tế phát sinh của người nộp thuế)

Như vây, kế toán cần phải nộp lại báo cáo tài chính gồm những tài liệu như sau:
– Báo cáo tài chính có sai sót gây ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị làm hồ sơ khai bổ sung (mẫu số 01/KHBS kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) bổ sung, điều chỉnh số liệu trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN của năm có sai sót (mẫu số 03/TNDN kèm theo thông tư số 156/2013/TT-BTC) kèm theo Báo cáo tài chính đã được bổ sung, sửa đổi.
– Báo cáo tài chính có sai sót nhưng không ảnh hưởng đến số thuế TNDN phải nộp thì đơn vị được phép khai bổ sung số liệu trên Báo cáo tài chính và nộp lại cho cơ quan thuế, không phải lập Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh mẫu số 01/KHBS.

Nộp lại báo cáo tài chính có bị phạt không

Theo quy định của Luật thuế, doanh nghiệp không bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế khi nộp lại BCTC. Các trường hợp về thuế xảy ra gồm:

  • Nếu có số thuế TNDN nộp thừa thì doanh nghiệp được bù trừ vào những kỳ sau số thuế TNDN đã nộp thừa.
  • Nếu có số thuế TNDN nộp thiếu thì doanh nghiệp phải nộp thêm số thuế nộp thiếu, tiền chậm nộp tính từ thời điểm phát sinh số thuế phải nộp.

Lưu ý:
Nếu có vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán thì bị xử phạt theo Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/9/2013 của Chính phủ.
>> Tham khảo: Công văn số 51140/CT-HTr