Từ 8g00 ngày 10/02/2020 Cục thuế Tp. HCM chính thức sử dụng hệ thống eTax (https://thuedientu.gdt.gov.vn/). Để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, Cục thuế Tp. HCM vừa có hướng dẫn cách đăng nhập và sử dụng hệ thống thuế eTax.

Cách đăng nhập và sử dụng hệ thống thuế eTax

– Trường hợp người sử dụng đã có mật khẩu của hệ thống Nộp thuế điện tử đã sử dụng trước đó (ví dụ mật khẩu là: GH$ki559) tại website https://nopthue.gdt.gov.vn, người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST-QL (ví dụ: 0100231226-QL), nhập mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Nộp thuế điện tử đã có (GH$ki559) để sử dụng tất cả các dịch vụ:
Khai thuế, Hoàn thuế, Nộp thuế, Tra cứu, Quản lý và phân quyền tài khoản, Hỏi đáp.
Từ tài khoản này, tùy theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp, người sử dụng có thể tạo, phân quyền cho các tài khoản phụ (phân quyền cho cán bộ quản lý theo chức năng).

Cách đăng nhập eTax

Từ ngày 10/02/2020 cục Thuế HCM sử dụng hệ thống eTax


– Trường hợp người sử dụng có mật khẩu của hệ thống Khai thuế điện tử đã sử dụng trước đó tại website https://nhantokhai.gdt.gov.vn (ví dụ mật khẩu là: TC@ab445), người sử dụng đăng nhập vào eTax bằng tài khoản: MST (ví dụ: 0100231226), nhập mật khẩu là mật khẩu đăng nhập vào hệ thống Khai thuế điện tử đã có (TC@ab445) để sử dụng dịch vụ:
Khai thuế, Hoàn thuế, Tra cứu, Hỏi đáp.
Đối với doanh nghiệp lần đầu tiên đăng ký giao dịch điện tử với Cơ quan thuế, thực hiện đăng ký sử dụng dịch vụ trên hệ thống eTax tại chức năng Đăng ký.
Lưu ý:
Để tránh các lỗi phát sinh do việc lưu Cache và block Java của trình duyệt Web, bạn có thể sử dụng trên trình duyệt Chrome (quý vị vui lòng xem tài liệu hướng dẫn để thực hiện).
Để hướng dẫn doanh nghiệp chuyển đổi từ hệ thống cũ (nhantokhai.gdt.gov) sang eTax (thuedientu.gov.vn) Cục thuế thành phố hỗ trợ doanh nghiệp qua website: hcmtax.gov.vn/.
>> Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết hệ thống thuế eTax