Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 29/9/2021, có hiệu lực từ 01/01/2022. Theo đó, Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Thông tư số 80 ban hành một số mẫu biểu, áp dụng đối với các kỳ tính thuế bắt đầu từ ngày 01/01/2022 trở đi. Đối với khai quyết toán thuế của kỳ tính thuế năm 2021 cũng áp dụng theo mẫu biểu này.

Kể từ ngày 01/01/2022, Thông tư 80/2021/TT-BTC bãi bỏ:

1. Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 hướng dẫn Luật quản lý thuế.

2. Thông tư số 99/2016/TT-BTC ngày 29/6/2016 hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT.

3. Thông tư số 31/2017/TT-BTC ngày 18/4/2017 sửa đổi bổ sung thông tư số 99/2016/TT-BTC.

3. Thông tư số 208/2015/TT-BTC ngày 28/12/2015 quy định về hoạt động của hội đồng tư vấn thuế xã, phường.

4. Thông tư số 71/2020/TT-BTC ngày 07/5/2010 hướng dẫn ấn định thuế đối với xe ô tô, xe hai bánh.

5. Thông tư số 06/2017/TT-BTC ngày 20/01/2017 sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 34a Thông tư 156/2013/TT-BTC.

6. Thông tư số 79/2017/TT-BTC ngày 01/8/2017 sửa đổi, bổ sung tiết b1 Điểm b Khoản 4 Điều 48 Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định chuyển tiếp

1. Quyết định gia hạn nộp thuế, Quyết định nộp dần tiền thuế nợ, Thông báo chấp nhận không tính tiền chậm nộp đã ban hành trước ngày Thông tư này có hiệu lực được thực hiện đến hết thời gian ghi trên quyết định, Thông báo.

2. Các khoản nộp thừa của người nộp thuế theo quy định tại Điều 26 Thông tư này (bao gồm cả các khoản phát sinh trước thời điểm Thông tư có hiệu lực), cơ quan thuế thực hiện các thủ tục xử lý không hoàn trả số tiền thuế, tiền chậm nộp, tiền phạt nộp thừa theo quy định tại Điều 26 Thông tư này.

3. Đối với cá nhân nộp hồ khai thuế TNCN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tiếp tục thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 11 Điều 2 Nghị định số 12/2015/NĐ-CP và khoản 5 Điều 21 Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

4. Đối với các nhà máy thủy điện đã được Bộ Tài chính hướng dẫn tỷ lệ phân bổ nghĩa vụ thuế trước khi Thông tư này có hiệu lực thì tiếp tục thực hiện theo nội dung đã hướng dẫn của BTC.

5. Đối với NNT kinh doanh dịch vụ viễn thông có chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở tỉnh khác với nơi đóng trụ sở chính cùng tham gia kinh doanh dịch vụ viễn thông cước trả sau theo quy định tại khoản 4 Điều 20 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì nộp hồ sơ khai thuế theo mẫu 01/GTGT, phụ lục phân bổ theo mẫu 01-6/GTGT.

Cụ thể, bạn có thể đọc toàn văn Thông tư 80/2021/TT-BTC tại link sau đây.