Thông tư số 80/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính được ban hành ngày 29/9/2021, có hiệu lực từ 01/01/2022. Theo đó, Thông tư hướng dẫn Luật quản lý thuế và Nghị định 126/2020/NĐ-CP. Thông tư số 80 ban hành một số…