Ngày 19/10/2020, Nghị định 126/2020/NĐ-CP được ban hành hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14. Theo đó, một số điểm mới của Nghị định 126/2020/NĐ-CP bao gồm: 1. Về phạm vi điều chỉnh Nghị định này quy định chi…