Ngày 04/01/2021 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP quy định về đăng ký doanh nghiệp được ban hành. Theo đó, Hộ kinh doanh 2021 có nhiều điểm mới bổ sung so với quy định cũ.

Đối tượng được thành lập hộ kinh doanh

Kể từ 2021 chỉ còn 2 đối tượng được thành lập hộ kinh doanh, cụ thể:

  • Cá nhân
  • Các thành viên hộ gia đình

Trước đây, có 3 đối tượng được thành lập hộ kinh doanh.

Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký HKD thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh được kinh doanh nhiều địa điểm

Trước đây, hộ kinh doanh chỉ có duy nhất 1 địa điểm kinh doanh trừ hộ buôn chuyến, kinh doanh lưu động.

Theo Nghị định mới hộ kinh doanh được kinh doanh tại nhiều địa điểm.

Căn cứ Điều 86 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại.”

7 điểm mới về hộ kinh doanh theo Luật năm 2021
7 điểm mới về hộ kinh doanh theo Luật năm 2021

Thời hạn đăng ký thay đổi trên GCN đăng ký kinh doanh

Thời gian đăng ký thay đổi nội dung trên GCN đăng ký kinh doanh là 10 ngày kể từ ngày có thay đổi.

Có thể đăng ký tạm ngừng kinh doanh vô thời hạn

Trước đây, hộ kinh doanh chỉ được tạm ngưng kinh doanh không quá 1 năm và gửi văn bản tới Phòng kinh tế quận/huyện trước 15 ngày.

Điểm mới, hộ kinh doanh không còn giới hạn thời gian tạm ngưng và phải gửi văn bản tới Phòng kinh tế quận/huyện trước 3 ngày tạm ngưng.

Được ủy quyền thủ tục đăng ký hộ kinh doanh

Trước đây, không có quy định về ủy quyền thủ tục đăng ký hộ kinh doanh tại phòng kinh tế quận/huyện.

Căn cứ Điều 84 của Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định như sau:

“4. Chủ hộ kinh doanh có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định tại Điều 12 Nghị định này.”

Thay đổi và bổ sung trường hợp thu hồi GCN đăng ký kinh doanh

  • Ngừng hoạt động kinh doanh quá 6 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế.
  • Hộ kinh doanh do những người không được quyền thành lập hộ kinh doanh thành lập
  • Không gửi báo cáo theo quy định tại điều 16 NĐ 01/2021/NĐ-CP
  • Trường hợp khác theo QĐ của tòa án, cơ quan có thẩm quyền theo quy định

Thuê người quản lý hoạt động kinh doanh

Theo điều 81 Nghị định 01/2021/NĐ-CP quy định:

“3. Chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh. Trong trường hợp này, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.”

Như vậy, trên đây là một số điểm mới về hộ kinh doanh từ 2021 mà chúng tôi cập nhật. Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã có hiệu lực từ ngày 04/01/2021.


Xem thêm