Mức phạt chậm nộp tờ khai GTGT năm 2021 được quy định tại Nghị định 125/2020. Từ ngày 05/12/2020 Chính phủ ban hành nghị định 125/2020 quy định về xử phạt hành chính thuế. Theo đó, mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT tăng lên so với quy định cũ.

Mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT

Căn cứ Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi vi phạm về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế được quy định cụ thể như sau:

1. Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ.

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

4. Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

  • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;
  • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
  • Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp;
  • Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.

5. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều này.

Cách tính mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế

– Mức tiền phạt được tính bằng cách lấy trung bình mức phạt tiền theo mức trên.

Ví dụ 1: Công ty nộp chậm tờ khai thuế GTGT quý 4/2020 là 20 ngày theo quy định. Theo đó, mức phạt tiền sẽ là:

(2.000.000 + 5.000.000)/2 = 3.500.000 đồng.

– Nếu có tình tiết giảm nhẹ, thì mỗi tình tiết được giảm 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được giảm quá mức tối thiểu của khung tiền phạt; nếu có tình tiết tăng nặng thì mỗi tình tiết tăng nặng được tính tăng 10% mức tiền phạt trung bình của khung tiền phạt nhưng mức phạt tiền đối với hành vi đó không được vượt quá mức tối đa của khung tiền phạt.

Ví dụ 2: Tình huống như ví dụ 1, bổ sung thêm công ty có thêm 1 tình tiết giảm nhẹ.

Khi đó, mức tiền phạt sẽ là:

3.500.000 x (1-10%) = 3.150.000 đồng.

– Khi xác định mức phạt tiền đối với người nộp thuế vi phạm vừa có tình tiết tăng nặng, vừa có tình tiết giảm nhẹ thì được giảm trừ tình tiết tăng nặng theo nguyên tắc một tình tiết giảm nhẹ được giảm trừ một tình tiết tăng nặng.

Kết luận: Mức phạt rất là nặng, do đó kế toán cần nộp tờ khai thuế GTGT đúng hạn. Tuy nhiên, nếu đã nộp chậm tờ khai GTGT, có thể gửi công văn trình bày lý do khách quan để được hưởng tình tiết giảm nhẹ.

Lưu ý: Thời hiệu xử phạt tờ khai thuế GTGT là 2 năm.


Xem thêm: