Hoàn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công là việc cá nhân có số tiền thuế nộp thừa trong năm 2019 và thực hiện thủ tục hoàn lại tiền thuế. Sau đây, chúng tôi sẽ chia sẻ về các điểm cần lưu ý khi cá nhân thực hiện thủ tục hoàn thuế.

Ai là người được hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

Căn cứ khoản 2, Điều 8 Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 quy định:
2. Cá nhân được hoàn thuế trong các trường hợp sau đây:
a) Số tiền thuế đã nộp lớn hơn số thuế phải nộp;
b) Cá nhân đã nộp thuế nhưng có thu nhập tính thuế chưa đến mức phải nộp thuế;
c) Các trường hợp khác theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Như vậy, nếu bạn thuộc trường hợp sau thì được hoàn thuế TNCN:
– Có số thuế trong năm nộp thừa so với quy định;
– Có mã số thuế thu nhập cá nhân.

Hoàn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công 2020 như thế nào?

Hoàn thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công 2020 như thế nào?

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân như thế nào

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thực hiện hoàn thuế có 02 cách:

1. Hoàn thuế thu nhập cá nhân thông qua tổ chức chi trả thu nhập

Đối với cá nhân đã uỷ quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập thực hiện quyết toán thuế thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức trả thu nhập.
Tổ chức, cá nhân trả thu nhập nộp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Hồ sơ hoàn thuế TNCN bao gồm:
– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT (Thông tư số 156/2013/TT-BTC).
– Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân. Người đại diện hợp pháp của tổ chức trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

2. Cá nhân tự thực hiện thủ tục hoàn thuế

Cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.
Hồ sơ hoàn thuế thu nhập cá nhân bao gồm:
– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT-TNCN (Thông tư số 92/2015/TT-BTC).
– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài (nếu có).
– Bản photo các hóa đơn chứng từ chứng minh khoản đóng góp vào quỹ từ thiện, quỹ nhân đạo, quỹ khuyến học (nếu có).
Lưu ý:
– Hồ sơ hoàn thuế phải điền đầy đủ các thông tin sau: địa chỉ chính xác để liên hệ, số điện thoại, email, số tài khoản ngân hàng và mở tại ngân hàng – chi nhánh.
– Ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu [47] – “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu [49] – “Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 02/QTT-TNCN khi quyết toán thuế.”

3. Thời hạn cơ quan thuế thực hiện thủ tục hoàn

Thời hạn giải quyết hồ sơ: chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đủ hồ sơ hoàn thuế (Theo khoản 3 Điều 58 Thông tư số 156/2013/TT-BTC).