Nhiều kế toán lúng túng trong việc lập tờ khai thuế GTGT điều chỉnh, bổ sung khi có sai sót. Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn khai bổ sung điều chỉnh tờ khai thuế GTGT giúp các bạn tự tin hơn khi thực hiện kê khai.

Lỗi 1: Kê khai sai chỉ tiêu [22] – “ thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” trên TK mẫu số 01/GTGT.

1. Nguyên tắc kê khai

Tại tờ khai mẫu số 01/GTGT, chỉ tiêu “thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang” (chỉ tiêu [22]) phải bằng chỉ tiêu “thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau” (chỉ tiêu [43]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, không thực hiện kê khai chỉ tiêu [22] theo số liệu tại chỉ tiêu [43] của tờ khai bổ sung điều chỉnh kỳ liền kề trước. Số liệu chênh lệch giữa tờ khai bổ sung điều chỉnh và tờ khai chính thức được xử lý như sau:
+ Khi thực hiện kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức nếu phát sinh tăng, hoặc giảm số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp nộp số thuế tăng thêm hoặc giảm số tiền phải nộp và tính tiền chậm nộp (nếu có);
+ Nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ thì số chênh lệch tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào chỉ tiêu [38] hoặc [37] trên tờ khai kỳ hiện tại

2. Nội dung khai sai

Tờ khai mẫu số 01/GTGT doanh nghiệp kê khai chỉ tiêu [22] không bằng chỉ tiêu [43] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.
Nguyên nhân sai có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau
+ Một là: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi chưa đến hạn nộp tờ khai kỳ tiếp theo, doanh nghiệp phát hiện sai sót làm tăng hoặc giảm chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức và đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung sau đó doanh nghiệp thường lấy số liệu trên chỉ tiêu [43] của tờ khai bổ sung kỳ trước liền kề để đưa vào chỉ tiêu [22] trên tờ khai chính thức kỳ sau thay cho việc tờ khai kỳ sau phải có chỉ tiêu [22] bằng chỉ tiêu bằng chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, đồng thời phải kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc [38] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch do kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu tăng giảm các kỳ trước.
+ Hai là : doanh nghiệp đã điều chỉnh các sai sót không đúng quy tắc điều chỉnh hoặc Doanh nghiệp đã chuyển sai số học do lỗi đánh máy, hoặc copy nhầm kỳ v.v.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:
+ Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 01/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [22] khớp đúng với chỉ tiêu [43] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. các chỉ tiêu khác như [40], [41], [43] thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [22]
+ Bước 2:
* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên:
Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [37] và chỉ tiêu [38] của tờ khai kỳ hiện tại. Việc khai đồng thời này điều chỉnh chênh lệch số liệu sai giữa chỉ tiêu [22]- chỉ tiêu [43] và điều chỉnh số liệu chênh lệch do khai bổ sung.
* Đối với lỗi sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên :
Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [37] hoặc chỉ tiêu [38] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc chênh lệch tăng tương ứng.

Lỗi 2: Kê khai sai chỉ tiêu [21] – “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” trên tờ khai mẫu số 02/GTGT

1. Nguyên tắc kê khai

Tại tờ khai mẫu số 02/GTGT, chỉ tiêu “Thuế GTGT chưa được hoàn kỳ trước chuyển sang” (chỉ tiêu [21]), phải bằng chỉ tiêu “ Thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư chưa được hoàn chuyển kỳ sau” (chỉ tiêu [32]) của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề
Khi thực hiện kê khai bổ sung, tại tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức nếu phát sinh tăng, hoặc giảm số thuế phải nộp, thì doanh nghiệp nộp số thuế tăng thêm hoặc giảm số tiền phải nộp và tính tiền chậm nộp (nếu có) ; nếu tờ khai bổ sung so với tờ khai chính thức có tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ thì số chênh lệch tăng hoặc giảm số thuế còn được khấu trừ đó phải kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc [27] trên tờ khai kỳ hiện tại

2. Nội dung khai sai

Trên tờ khai thuế GTGT dùng cho dự án đầu tư mẫu số 02/GTGT doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [21] không bằng với chỉ tiêu [32] của tờ khai chính thức kỳ trước liền kề.
Nguyên nhân sai có thể thuộc 1 trong các trường hợp sau
+ Một là: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi chưa đến hạn nộp tờ khai kỳ tiếp theo, doanh nghiệp phát hiện sai sót và đã thực hiện nộp tờ khai bổ sung, sau đó doanh nghiệp đã lấy số liệu trên chỉ tiêu [32] của tờ khai bổ sung để đưa vào chỉ tiêu [21] trên tờ khai chính thức kỳ sau thay cho việc kê chỉ tiêu [21] bằng chỉ tiêu bằng chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề, đồng thời phải kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc [27] trên tờ khai chính thức kỳ hiện tại số thuế GTGT đầu vào còn được khấu trừ chênh lệch do kê khai bổ sung hoặc điều chỉnh số liệu tăng giảm các kỳ trước.
+ Hai là: doanh nghiệp đã điều chỉnh các sai sót không đúng quy tắc điều chỉnh hoặc Doanh nghiệp đã chuyển sai số học do lỗi đánh máy, hoặc copy nhầm kỳ v.v.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Để thực hiện kê khai điều chỉnh sửa lỗi khai sai quý doanh nghiệp thực hiện 2 bước sau:
+ Bước 1: Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai 02/GTGT, kỳ có tờ khai sai, điều chỉnh chỉ tiêu [21] khớp đúng với chỉ tiêu [32] trên tờ khai chính thức kỳ trước liền kề. các chỉ tiêu khác thay đổi theo logic tính toán khi thay đổi chỉ tiêu [21]
+ Bước 2:
* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 1 nêu trên:
Doanh nghiệp kê khai đồng thời vào cả chỉ tiêu [25] và chỉ tiêu [27] của tờ khai kỳ hiện tại, (Số thuế chênh lệch giữa chỉ tiêu [21] và chỉ tiêu [32] ) Việc khai đồng thời này điều chỉnh chênh lệch số liệu sai giữa chỉ tiêu [21]- chỉ tiêu [32] và điều chỉnh số liệu chênh lệch do khai bổ sung.
* Đối với lỗi khai sai thuộc nguyên nhân 2 nêu trên :
Doanh nghiệp kê khai vào chỉ tiêu [25] hoặc chỉ tiêu [27] trên tờ khai chính thức kỳ tính thuế hiện tại với số thuế GTGT còn được khấu trừ chênh lệch giảm hoặc chênh lệch tăng tương ứng.

Hướng dẫn khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Hướng dẫn khai bổ sung tờ khai thuế GTGT

Lỗi 3: Kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT (số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương) được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ) không bằng chỉ tiêu [28a] trên tờ khai (mẫu 02/GTGT) có cùng nội dung

1. Nguyên tắc kê khai

“Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với số thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [40b]) trên tờ khai mẫu số 01/GTGT phải khớp với “số thuế GTGT HHDV mua vào dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [28a]) trên tờ khai mẫu số 02/GTGT.

2. Nội dung khai sai

Số thuế GTGT trên chỉ tiêu [28a] của tờ khai mẫu số 02/GTGT không khớp với số thuế trên chỉ tiêu [40b] của tờ khai mẫu số 01/GTGT cùng kỳ.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai có sai sót theo cách thức khai bổ sung, điều chỉnh. Trường hợp doanh nghiệp kê khai sai đồng thời tờ khai mẫu số 01/GTGT và 02/GTGT thì phải thực hiện khai bổ sung cho 2 tờ khai trên cùng một thời điểm.

Lỗi 4: Người nộp thuế đã kê khai chỉ tiêu [40b] – Số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư cùng tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được bù trừ với thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ trên tờ khai mẫu số 01/GTGT nhưng không nộp tờ khai GTGT mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế

1. Nguyên tắc kê khai

“Số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với số thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [40b]) trên tờ khai mẫu số 01/GTGT phải khớp với “số thuế GTGT HHDV mua vào dự án đầu tư bù trừ với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động SXKD cùng kỳ tính thuế” (chỉ tiêu [28a]) trên tờ khai mẫu số 02/GTGT.

2. Nội dung khai sai

Doanh nghiệp đã kê khai chỉ tiêu [40b] trên tờ khai 01/GTGT nhưng lại không nộp tờ khai GTGT mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Doanh nghiệp nộp tờ khai mẫu số 02/GTGT cùng kỳ tính thuế với tờ khai mẫu số 01/GTGT nêu trên và lưu ý kê khai chỉ tiêu [28a] khớp đúng với chỉ tiêu [40b] đã kê khai trên tờ khai mẫu số 01/GTGT .

Lỗi 5: Kê khai sai chỉ tiêu [42] – “Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” lớn hơn chỉ tiêu [41] – “Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này” trên tờ khai mẫu số 01/GTGT

1. Nguyên tắc kê khai

“Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn”( chỉ tiêu [42]) luôn luôn nhỏ hơn hoặc bằng “số thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này”( chỉ tiêu [41]) trên tờ khai mẫu số 01/GTGT.

2. Nội dung khai sai

“Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn” trên chỉ tiêu [42] lớn hơn “số thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này” trên chỉ tiêu [41] của tờ khai mẫu số 01/GTGT cùng kỳ.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Doanh nghiệp kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 01/GTGT của kỳ tính thuế có sai sót để kê khai lại chính xác số liệu tại chỉ tiêu [42] theo nguyên tắc nhỏ hơn hoặc bằng số liệu kê khai tại chỉ tiêu [41].

Lỗi 6: Kê khai thiếu số và ngày Quyết định hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Quyết định hoàn kiêm bù trừ thu NSNN trên tờ khai 01/GTGT

1. Nguyên tắc kê khai

Khi kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 01/GTGT, doanh nghiệp chỉ kê khai vào phần C – Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm trên Phụ lục 01/KHBS khi doanh nghiệp tự phát hiện số thuế GTGT đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế nay phải nộp trả NSNN. Đồng thời doanh nghiệp cần phải kê khai đầy đủ thông tin về số và ngày của Quyết định hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Quyết định hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN.

2. Nội dung khai sai

Có thể thuộc một trong hai trường hợp sau
+ Trường hợp 1: Doanh nghiệp đã kê khai vào phần C – Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm trên Phụ lục 01/KHBS khi khai bổ sung điều chỉnh thuế GTGT không phải là khoản thuế đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn.
+ Trường hợp 2: Doanh nghiệp đã kê khai số tiền thuế GTGT đã được cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế nay phải nộp trả NSNN nhưng kê thiếu thông tin về số và ngày của Quyết định hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Quyết định hoàn kiêm bù trừ thu NSNN.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

+ Nếu lỗi sai thuộc trường hợp 1: Doanh nghiệp kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 01/GTGT và xóa các thông tin đã kê khai tại phần C – Nội dung giải thích và tài liệu đính kèm trên Phụ lục 01/KHBS.
+ Nếu lỗi sai thuộc trường hợp 2: Doanh nghiệp kê khai bổ sung tờ khai mẫu số 01/GTGT và bổ sung thêm thông tin về số, ngày của Quyết định hoàn trả khoản thu NSNN hoặc Quyết định hoàn trả kiêm bù trừ thu NSNN.

Lỗi 7: Doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế nhưng khi kê khai lại tích vào ô gia hạn trên tờ khai

1. Nguyên tắc kê khai

Doanh nghiệp chỉ tích vào ô gia hạn trên Tờ khai thuế nếu thuộc các đối tượng được gia hạn quy định tại Luật quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành hoặc được gia hạn theo quy định của Chính phủ trong từng thời kỳ.

2. Nội dung khai sai

DN không thuộc đối tượng được gia hạn nhưng khi kê khai thuế đã tích vào ô “Gia hạn” trên tờ khai.

3. Hướng dẫn điều chỉnh

Doanh nghiệp xác định đúng đối tượng được gia hạn nộp thuế. Nếu doanh nghiệp không thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thì doanh nghiệp khai bổ sung điều chỉnh kỳ tính thuế có sai sót và bỏ nút tích ở ô gia hạn trên tờ khai.

Lỗi 8: Tờ khai trùng số lần kê khai bổ sung trong cùng một kỳ tính thuế.

1. Nguyên tắc kê khai

Sau thời hạn phải nộp hồ sơ khai thuế theo quy định, doanh nghiệp phát hiện tờ khai chính thức (chỉ tiêu [02] lần đầu) có sai sót thì thực hiện lập tờ khai bổ sung lần 1. Nếu phát hiện tờ khai bổ sung lần 1 vẫn có sai sót thì doanh nghiệp thực hiện khai bổ sung lần 2,…không lập tờ khai bổ sung trùng lần trong cùng 1 kỳ khai thuế.

2. Nội dung khai sai

Khi phát hiện tờ khai bổ sung bị sai sót doanh nghiệp khai lại nhưng ghi số lần điều chỉnh, bổ sung trùng với lần bổ sung của tờ khai điều chỉnh đã gửi lần trước trong cùng 1 kỳ khai thuế.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung tờ khai của kỳ tính thuế có sai sót với số lần khai bổ sung phải bằng lần bổ sung của tờ khai bổ sung liền trước cộng thêm 1.

Lỗi 9: Doanh nghiệp kê khai sai trạng thái tờ khai: Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, sau hạn nộp tờ khai doanh nghiệp lại tiếp tục nộp tờ khai chính thức thay vì phải nộp tờ khai bổ sung.

1. Nguyên tắc kê khai

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức, khi đã hết hạn nộp tờ khai chính thức mới phát hiện tờ khai chính thức đã nộp đã nộp bị sai sót thì phải kê khai và nộp tờ khai bổ sung, không được nộp lại tờ khai chính thức thay thế. Việc nộp tờ khai chính thức thay thế chỉ được thực hiện khi tờ khai này vẫn còn trong hạn nộp hoặc đã quá hạn nộp nhưng doanh nghiệp chưa nộp tờ khai chính thức nào của kỳ kê khai đó.

2. Nội dung khai sai

Doanh nghiệp đã nộp tờ khai chính thức đúng hạn, sau thời hạn nộp mới phát hiện tờ khai chính thức sai sót, doanh nghiệp nộp lại tờ khai chính thức thay vì nộp tờ khai bổ sung.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Doanh nghiệp thực hiện kê khai bổ sung đối với tờ khai có sai sót và gửi lại cho cơ quan thuế tờ khai đã điều chỉnh, bổ sung.

Lỗi 10: DN khai trùng kỳ tính thuế

1. Nguyên tắc kê khai

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng hoặc quý (theo chu kỳ ổn định), không được thực hiện kê khai đồng thời kỳ tính thuế theo tháng và quý.

2. Nội dung khai sai

Doanh nghiệp đã thực hiện kê khai 1 hoặc 2 tháng trong quý, sau đó doanh nghiệp nộp tờ khai quý hoặc doanh nghiệp đã kê khai tờ khai theo quý sau đó nộp tờ khai các tháng thuộc quý đó.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Doanh nghiệp xác định đúng đối tượng phải nộp tờ khai tháng hay quý để thực hiện kê khai.Trường hợp kê khai sai thông báo với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để thực hiện hủy tờ khai sai kỳ tính thuế và cập nhật tờ khai có kỳ tính thuế đúng vào ứng dụng.

Lỗi 11: DN thực hiện kê khai sai phương pháp tính thuế

1. Nguyên tắc kê khai

Doanh nghiệp chỉ thực hiện kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ hoặc phương pháp tính trực tiếp (theo chu kỳ ổn định).

2. Nội dung khai sai

Doanh nghiệp đã kê khai sai mẫu tờ khai thuế GTGT so với phương pháp tính thuế GTGT doanh nghiệp đang áp dụng.

3. Hướng dẫn điều chỉnh sửa lỗi sai

Doanh nghiệp xác định đúng phương pháp tính thuế của đơn vị theo chu kỳ ổn định và thực hiện kê khai đúng mẫu tờ khai. Trường hợp kê khai sai doanh nghiệp phải thông báo với cơ quan thuế để cơ quan thuế thực hiện hủy tờ khai sai và cập nhật tờ khai đúng vào ứng dụng.
Trên đây là hướng dẫn cơ bản về các trường hợp hay bị sai sót và thực hiện tờ khai thuế GTGT điều chỉnh. Hy vọng các bạn kế toán hoàn toàn tự tin và lập tờ khai bổ sung, điều chỉnh đúng theo quy định.
Đừng quên bạn nhé! Nếu cần tư vấn thêm, bạn hãy liên hệ ngay với dịch vụ Haines Watts để được hỗ trợ tốt nhất. Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ bạn về lĩnh vực thành lập công ty, dịch vụ kế toán và tư vấn doanh nghiệp.

CHÚNG TÔI SẴN SÀNG PHỤC VỤ BẠN
GỌI NGAY: 0986 316 211 hoặc 0868 617 247


Xem thêm: Dịch vụ thành lập công ty trọn gói – Phí chỉ 250.000đ