Chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử là tiêu chí bắt buộc theo Điều 6 Thông tư 32/2011. Tuy nhiên, thực tế rất nhiều các khách hàng không ký điện tử trên hóa đơn. Vậy kế toán cần hiểu như thế nào về việc ký điện tử trên hóa đơn điện tử?

Quy định pháp lý về chỉ tiêu chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

– Căn cứ điểm e Khoản 1, Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 32/2011/TT-BTC hướng dẫn về hóa đơn điện tử:

“1. Hóa đơn điện tử phải có các nội dung sau:

e) Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người bán; ngày, tháng năm lập và gửi hóa đơn. Chữ ký điện tử theo quy định của pháp luật của người mua trong trường hợp người mua là đơn vị kế toán.

2. Một số trường hợp hóa đơn điện tử không có đầy đủ các nội dung bắt buộc được thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính. ”

– Căn cứ điểm đ Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 68/2019/TT-BTC quy định về nội dung hóa đơn điện tử:

“đ) Chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua

– Trường hợp người mua là cơ sở kinh doanh và người mua, người bán có thỏa thuận về việc người mua đáp ứng các điều kiện kỹ thuật để ký số, ký điện tử trên hóa đơn điện tử do người bán lập thì người mua ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

– Trường hợp hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký số, chữ ký điện tử của người bán và người mua thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều này.”

Như vậy, hóa đơn điện tử được lập bắt buộc phải có chữ ký của người mua.

Vậy trường hợp nào doanh nghiệp được miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử?

Người mua có bắt buộc phải ký trên hóa đơn điện tử
Có nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua không?

Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

– Công văn số 2402/BTC-TCT hướng dẫn về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử:

“…trường hợp người mua không phải là đơn vị kế toán hoặc là đơn vị kế toán nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc cung cấp hàng hóa, dịch vụ giữa người bán với người mua như: hợp đồng kinh tế, phiếu xuất kho, biên bản giao nhận hàng hóa, biên nhận thanh toán, phiếu thu, …thì người bán lập hóa đơn điện tử cho người mua theo quy định, trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của người mua.

Bộ Tài chính giao Cục Thuế xem xét từng trường hợp phát sinh cụ thể và điều kiện đáp ứng của doanh nghiệp để hướng dẫn việc miễn tiêu thức chữ ký điện tử của người mua trên hóa đơn điện tử. ”

– Công văn số 411/TCT-DNL hướng dẫn việc triển khai hóa đơn điện tử:

  • Nếu người mua hàng không phải là đơn vị kế toán thì không phải có chữ ký điện tử của người mua.
  • Người mua là đơn vị kế toán, nếu có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc mua, bán hàng hóa, dịch vụ giữa hai bên như: hợp đồng kinh tế, biên nhận thanh toán, phiếu thu… thì trên hóa đơn điện tử không nhất thiết phải có chữ ký điện tử của khách hàng.

Kế toán cần làm gì để miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử

– Theo các quy định trên, công ty có thể gửi công văn trình bày đặc thù doanh nghiệp mình để được miễn chỉ tiêu chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử. Thẩm quyền xem xét được miễn chữ ký người mua trên hóa đơn là Cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Hơn nữa, việc miễn trừ này cũng sẽ được Cục thuế xem xét đối với từng trường hợp phát sinh cụ thể và từng điều kiện đáp ứng của mỗi doanh nghiệp.

Trên đây là các quy định về việc miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử. Hy vọng bài viết có thể giúp các bạn kế toán hiểu thêm về tiêu chí chữ ký điện tử trên hóa đơn.

Xem thêm: