Bạn đang có ý định thành lập công ty trong năm 2020 và chưa hiểu về hồ sơ, thủ tục pháp lý. Bài viết dưới đây sẽ trình bày cụ thể về trình tự và thủ tục thành lập công ty đúng quy định hiện hành.

Các vấn đề cần biết khi thành lập công ty

1. Lựa chọn loại hình công ty

Doanh nghiệp lựa chọn 1 trong 4 loại hình công ty sau:

  • Công ty TNHH một thành viên (MTV): là doanh nghiệp do một cá nhân hoặc 1 tổ chức làm chủ sở hữu. Công ty có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ. Công ty TNHH MTV không được phát hành cổ phần.
  • Công ty TNHH hai thành viên trở lên: là doanh nghiệp có số lượng từ 2 đến 50 thành viên góp vốn. Công ty có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ. Công ty TNHH hai thành viên trở lên không được phát hành cổ phần.
  • Doanh nghiệp tư nhân (DNTN): là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp.
  • Công ty cổ phần (CP): là doanh nghiệp có tối thiểu 3 thành viên góp vốn và không giới hạn số thành viên tối đa. Công ty có tư cách pháp nhân và chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn điều lệ. Công ty cổ phần được phát hành cổ phần.

Xem thêm: Các loại hình công ty phổ biến hiện nay.

2. Quy định về đặt tên công ty

Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây:
– Loại hình doanh nghiệp. Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; được viết là “công ty cổ phần” hoặc “công ty CP” đối với công ty cổ phần; được viết là “công ty hợp danh” hoặc “công ty HD” đối với công ty hợp danh; được viết là “doanh nghiệp tư nhân”, “DNTN” hoặc “doanh nghiệp TN” đối với doanh nghiệp tư nhân;
– Tên riêng. Tên riêng được viết bằng các chữ cái trong bảng chữ cái tiếng Việt, các chữ F, J, Z, W, chữ số và ký hiệu.
Xem thêm: Cách đặt tên công ty HAY và ĐÚNG LUẬT.

3. Đăng ký ngành nghề kinh doanh

Theo quy định doanh nghiệp được kinh doanh những ngành nghề mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên, bạn cần phải chuẩn bị danh sách ngành nghề kinh doanh hiện tại và tương lai để đăng ký 1 lần. Điều đó giúp bạn tiết kiệm thời gian khi tương lai sẽ phát sinh thêm các ngành nghề kinh doanh mới.
– Bạn lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh. Nếu công ty có nhu cầu ghi chi tiết thì bạn ghi ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

Ví dụ ghi ngành nghề chi tiết

Ví dụ về ghi ngành nghề chi tiết


– Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành.

4. Xây dựng điều lệ công ty

Điều lệ công ty có các nội dung chủ yếu sau đây:
– Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty; tên, địa chỉ chi nhánh và văn phòng đại diện (nếu có);
– Ngành, nghề kinh doanh;
– Vốn điều lệ; tổng số cổ phần, loại cổ phần và mệnh giá từng loại cổ phần đối với công ty cổ phần;
– Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ sở hữu công ty, thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn; của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; phần vốn góp và giá trị vốn góp của mỗi thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty hợp danh; số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần từng loại của cổ đông sáng lập;
– Quyền và nghĩa vụ của thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; của cổ đông đối với công ty cổ phần;
– Cơ cấu tổ chức quản lý;
– Người đại diện theo pháp luật đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần;
– Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
– Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và Kiểm soát viên;
– Những trường hợp thành viên có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc cổ phần đối với công ty cổ phần;
– Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
– Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
– Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp

Hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập công ty, doanh nghiệp

Hồ sơ đăng ký thành lập công ty

1. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của doanh nghiệp tư nhân

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của chủ doanh nghiệp tư nhân.

Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty hợp danh

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách thành viên.
– Bản sao Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên.
– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

2. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty trách nhiệm hữu hạn

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách thành viên.
– Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các thành viên là cá nhân;
+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của thành viên là tổ chức.
Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

3. Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.
– Điều lệ công ty.
– Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài.
– Bản sao các giấy tờ sau đây:
+ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của các cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân;
+ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức và văn bản ủy quyền; Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức.
Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu tương đương phải được hợp pháp hóa lãnh sự;
+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật đầu tư.

Trình tự và thủ tục thành lập công ty

1. Nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay 100% các tỉnh thành, việc nộp hồ sơ được thực hiện nộp online qua hệ thống Cổng thông tin quốc gia (https://dangkykinhdoanh.gov.vn/). Sau khi nhận được thông báo hợp lệ thì bạn sẽ nộp 01 bộ hồ sơ giấy trực tiếp tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư.

2. Thủ tục thành lập công ty

Căn cứ Điều 27 luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 quy định:
Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ. Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho người thành lập doanh nghiệp biết. Thông báo phải nêu rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.

3. Các loại lệ phí phải nộp khi đăng ký doanh nghiệp

Khi thực hiện nộp hồ sơ giấy tại Phòng đăng ký kinh doanh bạn phải nộp một số các khoản lệ phí sau:

  • Lệ phí uỷ quyền nộp hồ sơ: 200.000 đ (nếu không phải trực tiếp là đại diện pháp luật đi nộp).
  • Tiền phí công bố thông tin doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia: 100.000đ
  • Phí con dấu tròn công ty (bao gồm mẫu dấu công ty): 450.000đ

Nếu bạn sử dụng dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Haines Watts thì phát sinh thêm tiền phí dịch vụ là 250.000 đ. Chúng tôi sẽ làm thay bạn tất cả các công việc trên và phục vụ bạn tại nhà. Bạn không cần tìm hiểu về các loại hình công ty, tra cứu tên công ty, soạn điều lệ doanh nghiệp…. Việc duy nhất là bạn liên hệ với Dịch vụ Haines Watts và chờ nhận Giấy phép và con dấu tại nhà.

Một số lưu ý khi thành lập công ty trong năm 2020

  • Khi đăng ký doanh nghiệp lần đầu các bạn thường gặp lúng túng trong việc đặt tên công ty trùng, nhầm lẫn hay xác định mã ngành kinh doanh chưa đúng. Điều đó khiến việc hồ sơ bị sửa đổi bổ sung nhiều lần, mất thời gian sửa đổi và đi lại trên Sở kế hoạch.
  • Thao tác nhập liệu hồ sơ trên hệ thống Quốc gia lạ lẫm và dễ nhầm so với file giấy khiến hồ sơ bị từ chối và yêu cầu làm lại.

Đừng quên bạn nhé! Bất kỳ khi nào bạn gặp khó khăn hoặc không có thời gian làm các thủ tục trên, mời bạn tham khảo thêm dịch vụ thành lập công ty250.000đ của Haines Watts.