Khi lập hoá đơn một số trường hợp khách hàng có địa chỉ công ty dài. Vậy có được viết tắt địa chỉ công ty trên hoá đơn không? Hãy xem quy định khi nào cho phép viết tắt và không được viết tắt trên hoá đơn nhé.

Các từ được viết tắt trên hoá đơn

Căn cứ vào điểm b, khoản 7, điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC hướng dẫn lập hoá đơn, công ty cần thực hiện như sau:
Tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán.
Trường hợp tên, địa chỉ người mua quá dài, trên hóa đơn người bán được viết ngắn gọn một số danh từ thông dụng như: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”…
Theo đó, các trường hợp công ty được sử dụng viết tắt cụ thể gồm:

TT Từ được viết tắt Cách viết tắt
1 Phường P
2 Quận Q
3 Thành phố TP
4 Việt Nam VN
5 Cổ phần CP
6 Trách nhiệm Hữu hạn TNHH
7 Khu công nghiệp KCN
8 Sản xuất SX
9 Chi nhánh CN


LƯU Ý: Khi viết tắt phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố. Và xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế của doanh nghiệp.
Như vậy, nếu gặp khó khăn trong việc hiển thị đầy đủ địa chỉ trên chứng từ, hoá đơn thì công ty được viết tắt địa chỉ trên hoá đơn bằng một số từ thông dụng.
Ngoài ra, để biết các quy định về hóa đơn điện tử khi lập, xử lý sai sót, hãy xem thêm tại chuyên mục Hóa đơn nhé.