Ngay khi được cấp giấy phép đăng ký doanh nghiệp, công ty phải có nghĩa vụ kê khai và nộp thuế theo đúng quy định của Luật quản lý thuế.
Các khoản thuế doanh nghiệp phải nộp sau khi được cấp mã số thuế gồm:

1. Lệ phí môn bài

Lệ phí môn bài là loại thuế BẮT BUỘC phải nộp ngay sau khi thành lập công ty. Căn cứ vào Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP thì mức lệ phí môn bài cụ thể:
+ Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng: 3 triệu đồng /1 năm.
+ Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống: 2 triệu đồng /1năm.
+ Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác: 1triệu đồng/1năm.
>> Xem thêm: Quy định về lệ phí môn bài 2020

2. Thuế Giá trị gia tăng

Có 2 phương pháp kê khai thuế là:
Phương pháp khấu trừ:
Số thuế GTGT = Thuế GTGT đầu ra – Thuế GTGT đầu vào
Phương pháp trực tiếp:
Số thuế GTGT = Doanh thu x tỷ lệ thuế GTGT

Các loại thuế phải nộp khi mới thành lập doanh nghiệp

Các loại thuế phải nộp khi mới thành lập doanh nghiệp

3. Thuế Thu nhập doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC cách tính thuế TNDN như sau:
Thuế TNDN = Thu nhập tính thuế x Thuế suất
Thuế suất thuế TNDN phổ thông: 20%
>> Xem thêm: Cách xác định doanh thu tính thuế TNDN

4. Thuế Thu nhập cá nhân

Thuế TNCN là loại thuế mà doanh nghiệp khấu trừ nộp thay cho người lao động.
Thuế TNCN = Thu nhập tính thuế x thuế suất (theo biểu lũy tiến từng phần)
Trong đó:
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Giảm trừ gia cảnh
– Thu nhập chịu thuế: là khoản tiền lương tiền công và các khoản phụ cấp mà người lao động nhận được.
– Giảm trừ gia cảnh:
+ Mức giảm trừ gia cảnh của bản thân người lao động là: 9triệu/tháng.
+ Mức giảm trừ người phụ thuộc là: 3,6triệu/tháng.
+ Các khoản bảo hiểm bắt buộc, khoản từ thiện nhân đạo…
>> Xem thêm: Cách tính thuế TNCN năm 2020